ПРИЈАВА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу https://mojasrednjaskola.gov.rs/  (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су осмоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства је од18.04.2023. године у 8:00 сати до 24.04.2023. године у 16:00 сати.

Пријављивањекандидата за пријемни испитнепосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школамау којима је организовано полагање пријемних испита је21. и 24.04.2023. године, 09 -16:00 сати.

Пријемни испити: 20.05.2023. године, писмени тест 13:00-15:00сати;

                                  21.05.2023. године, усмени испит oд 10:00сати.

Упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику

Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику састоји се из провере знања страног језика.

На пријемном испиту из става 1. овог члана проверавају се знања из све четири језичке вештине (слушање, читање, писање и говор) на нивоу А2 Заједничког европског оквира за живе језике.

Пријемни испит за упис у школу из става 1. овог члана састоји се из два дела, и то:

1) израде писменог теста из страног језика и

2) усмене провере знања страног језика.

Кандидат на писменом тесту из страног језика може да оствари највише 15 бодова.

Кандидат испуњава услов за усмену проверу знања страног језика уколико на писменом тесту из страног језика оствари најмање девет бодова.

Кандидат на усменој провери знања може да оствари највише пет бодова.

Положен пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе одвија на страном језику не представља услов за рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику, који је испунио услове за рангирање ради уписа у гимназију, може да оствари укупно највише 20 бодова на пријемном испиту из страног језика, од чега је остварио највише 15 бодова на писменом тесту из страног језика и највише пет бодова на усменој провери знања.

Кандидату за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику, који је испунио услове за рангирање ради уписа у образовни профил у стручној школи, положени пријемни испит представља услов за упис тог профила, без додавања додатних бодова приликом рангирања.

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику положио је пријемни испит ако је остварио укупно најмање 14 бодова из страног језика, од чега је остварио најмање девет бодова на писменом тесту из страног језика и најмање један бод на усменој провери знања.

Ученик који је завршио последња два разреда на страном језику у иностранству или у страној школи у Републици Србији, после признавања стране школске исправе, које се врши на основу закона који уређује национални оквир квалификација Републике Србије, може да се упише у школу у којој се остварује део наставе на истом језику, без полагања пријемног испита, уколико је број ученика у одељењу мањи од 30.

Уколико одељење из става 1. овог члана после рангирања ученика који су положили пријемни испит није било попуњено, кандидат из става 1. овог члана може да се упише до броја превиђеног за упис.

Уколико кандидат из става 1. овог члана конкурише за упис у школе из члана 14. овог правилника, осим школе у којој се део наставе остварује на страном језику, право на упис преко броја одређеног за упис остварује уколико је положио одговарајући пријемни испит.

ПРАВИЛНИК О УПИСУ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗАВРШНИ ИСПИТ