Информатор је објављен 9.11.2022. године, Доступан је јавности у електронском облику на веб сајту Повереника https://informator.poverenik.rs/pristup
Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија, одштампани текст информатора уз накнаду нужних трошкова штампања. Информатор се налази на линку: