Измена и допуна Статута 2023.

Правилник о похваљивању и награђивању ученика 2023.

Измена и допуна Статута 2022.

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

Развојни план школе 2019-2023.

Одлука о усвајању Школског програма и Анекси

Школски програм 2021/22. - 2024/25.

Препоручене мере превенције COVID-19 у школама иПрепоручене мере превенције COVID-19 у школама иустановама ученичког и студентског стандарда

Системске васпитне и превентивне мере у 2022/23. години

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звање

Правилник о евиденцији у средњој школи

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Акциони план за превенцију осипања ученика

Годишњи план стручног усавршавања за школску 2022/23. годину

Годишњи извештај стручног усавршавања за школску 2021/22. годину

Каталог уџбеника

Организациона структура

Извештај о раду Тима за самовредновање школе 2021/22.

Обрасци - јавне исправе

Извештај о раду директора 2021/22. година

Годишњи план рада школе за школску 2022/23. година

ПРАВИЛНИК o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023. годину

Правилник о организацији и систематизацији послова у Алексиначкој гимназији

Летопис школе 2021/22

Обрасци - Правилници о евиденцији

Извештај о раду школе за школску 2021/22. годину/

Правилник о јавним исправама

Правилник о оцењивању ученика

Критеријум оцењивања у Алексиначкој гимназији