НАБАВКА ДОБРА- СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

05/02/2019 to 13/02/2019

Број 2/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

НАБАВКА  ДОБРА-  СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБЈАВЉЕНИ СУ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА ДАНА

05.02.2019. ГОДИНЕ

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 13.02.2019. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 13.02.2019. ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

konkursna dokumentaciја električna energija 2019

позив за подношење понуде ел енергија

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.